Lean: huvudprincipen JIT

Produktivitetsbloggens lilla serie om LEANDetta steg i vår lilla serie om lean handlar om huvudprincipen JIT: rätt i tid (just in time) och de underprinciper som hör till den.

JIT har sitt ursprung i Fords teorier under 1900-talets början om hur en bilfabrik skulle fungera för att producera så mycket som möjligt, med fokus på materialflödet till det löpande bandet.

JIT går ut på att rätt detalj (eller information) ska levereras i rätt antal och vid rätt tidpunkt för att minimera slöseriet väntan. Kan man åstadkomma detta blir flödet mer förutsägbart och man kan minska lager och buffertar. Tre underprinciper används för att åstadkomma detta: takt/puls, kontinuerligt flöde samt dragande system.

Takt/puls

Takt, i ett producerande system, anger den mängd enheter som ska produceras per tidsenhet. Tänk bilar per timme. Takten bör vara densamma över en längre tid för att vara utjämnad. Planeras 15 enheter produceras en tidsenhet och 35 nästa är det svårt att arbeta på ett metodiskt sätt. Det ska även vara lätt att veta om man ligger över eller under takten. Båda de avvikelserna är intressanta att studera: har vi haft problem vi kan åtgärda,  har vi hittat effektivare sätt att producera eller slarvas det i arbetsstegen?

Inom administrativa system ersätter man ofta takt med begreppet puls. Syftet med att se om man ligger i fas eller inte kvarstår, men istället för att se på färdiga produkter stämmer man av mot checkpunkter. ”Vi ska vara klara med fas C i projekt Foo på fredag och idag är det tisdag. Kommer vi att klara det?”

Tanken är densamma oavsett om det är takt eller puls man pratar: frekventa avstämningar för att säkerställa att man är i fas, samt tidiga varningar om man inte är det. Ju mer finkornigt man taktar/pulsar desto lättare att hitta de små avvikelserna i sina processer.

Kontinuerligt flöde

Denna underprincip innebär att produkter och material alltid ska vara i rörelse genom ett flöde. Stannar de upp någonstans finns det problem, antingen i steget före eller steget efter. Det optimala enligt denna princip är små buffertar, korta avstånd mellan processteg, frekventa transporter av material eller information och små mängder i varje transport.

Dragande system

Tätt kopplad till det kontinuerliga flödet är dragande system. Ett dragande system producerar bara när det faktiskt finns ett behov från efterföljande steg i processen. Motsatsen är ett tryckande system. Fördelarna med ett dragande system är att produktion bara sker när den faktiskt efterfrågas. Om process A förser process B med material bara när B efterfrågar det (exempelvis via signalsystemet Kanban) kan mängden material som B har i reserv minimeras. Får B problem och inte kan producera stannar även produktionen i A. Tankesättet går stick i stäv med gammalt kalkyltänk om att processer ska gå så frekvent som möjligt för att minska kostnadspåslaget per produkt, men stämmer helt överens med tanken inom lean med att överproduktion är ett av de värsta slöserierna.

Viktigt att ha i åtanke är att JIT bara är en del av leankonceptet. Precis lika viktigt som att leverera rätt sak i rätt tid och i rätt antal är att det man levererar faktiskt håller rätt kvalitet. I nästa del av vår lilla serie om lean pratar vi om kvalitetsbitarna: Jidoka.

<< Lean: Förutsättningar och principerLean: huvudprincipen Jidoka >>
Annons:

3 tankar om “Lean: huvudprincipen JIT

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>